o sklepie regulamin kontakt
Masz pytanie? Zadzwoń: 94 721 38 38
Infolinia: Pon. - Pt: 900 - 1400
Oto sklep internetowy, gdzie znajdziesz produkty, które ...
sam projektujesz!
Produkty, dekoracje, upominki personalizowane.
wyczaruj.pl
Przedmiotów: 0
Oferujemy etykiety samoprzylepne na nalewki, na wino, na przetwory oraz dekoracje weselne.

3 proste kroki:

1. Znajdź interesujący Cię produkt
2. Zmieniaj napisy na własne
3. Zmieniaj obrazki lub dodaj własne zdjęcie

Dekoracje ślubne

Tablice Ślubne (16.99 zł)
Etykiety na wódkę (0,84 zł)

Dekoracje ślubne

Etykiey na wódkę weselną (0,84 zł)

Tablice adresowe

Tablice elewacyjne na posesję z numerem domu, nazwą ulicy, nazwą miejscowości...
Cena od: 35zł / szt

Etykiety na nalewki

Bardzo duży wybór smaków,
Dowolne napisy
Możliwość wklejenia własnego zdjęcia
Różne kształty i wymiary
Cena od: 0,69zł / szt

Regulamin obowiązujący od 25.12.2014r.

Regulamin wklepu wyczaruj.pl obowiązujący od 25.12.2014 r.

Wyczaruj.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie wyczaruj.pl, prowadzony jest przez firmę INTERPIX Paweł Książkiewicz, z siedzibą w Darłowie, ul. O.D.Tynieckiego 2 lok.14, REGON: 320165785, NIP: 499-024-85-56.

1. Wyczaruj.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie wyczaruj.pl. Nie ma możliwości składania zamówień drogą telefoniczną, ani innymi kanałami.

2. Klienci  mają możliwość korzystania z wyczaruj.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w wyczaruj.pl. Rejestracja Konta nie jest konieczna do składania zamówień. Świadczenie usług w ramach Konta na wyczaruj.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z InterPIX Paweł Książkiewicz dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie zgłoszenia chęci usunięcia Konta za pomocą formularza kontaktowego zawierającego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których InterPIX Paweł Książkiewicz jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w wyczaruj.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail, nowego hasła logowania, imienia oraz nazwiska. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a InterPIX Paweł Książkiewicz w ramach sklepu wyczaruj.pl., której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w Regulaminie. InterPIX Paweł Książkiewicz  zastrzega sobie prawo do usunięcia konta z jakiegokolwiek lub bez powodu, bez konieczności informowania o tym. 

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w wyczaruj.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z wyczaruj.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w wyczaruj.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Agito.pl są cenami brutto. Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon bądź faktura. Dowód sprzedaży jest dostarczany razem z zamówieniem.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (lub firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie firmy InterPIX ul. Tynieckiego 2, lok. 14, 76-150 DARŁOWO. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w wyczaruj.pl w koszyku. Ceny transportu uzależnione są od ogólnej szacunkowej wagi zamówienia.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a InterPIX Paweł Książkiewicz. dotycząca zakupu danego produktu w wyczaruj.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w wyczaruj.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba firmy InterPIX ul. Tynieckiego 2, lok. 14, 76-150 DARŁOWO.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach wyczaruj.pl, InterPIX Paweł Książkiewicz może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w wyczaruj.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Jedynym sposobem płatności jest wpłata na konto bankowe firmy InterPIX Paweł Książkiewicz.

11. Czas wysyłki produktów wynosi nie więcej niż 10 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

W przypadku odbioru osobistego InterPIX Paweł Książkiewicz informuje Klienta drogą elektroniczną o możliwości odebrania zamówionego produktu. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. 

12. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach wyczaruj.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu.
W przypadku gdy w polu „gwarancja” znajduje się informacja „serwis InterPIX”, produkt należy odesłać na adres siedziby InterPIX Paweł Książkiewicz podany przez pracownika Biura Obsługi Klienta bądź dostarczyć osobiście do siedziby InterPIX Paweł Książkiewicz.

Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt InterPIX Paweł Książkiewicz. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

13. InterPIX Paweł Książkiewicz odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

14. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą formularza kontaktowego. 

15. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że InterPIX Paweł Książkiewicz niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez InterPIX Paweł Książkiewicz albo nie wymieniono produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunięto.

16. InterPIX Paweł Książkiewicz rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni InterPIX Paweł Książkiewicz nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi InterPIX Paweł Książkiewicz.

17. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

18. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu wyczaruj.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu wyczaruj.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

19. Podane przez Klientów dane osobowe InterPIX Paweł Książkiewicz zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

20. InterPIX Paweł Książkiewicz może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach wyczaruj.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez InterPIX Paweł Książkiewicz, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w wyczaruj.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

21. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo obowiązujące w Polsce.

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

1. InterPIX Paweł Książkiewicz przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. InterPIX Paweł Książkiewicz z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności InterPIX Paweł Książkiewicz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. InterPIX Paweł Książkiewicz sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem wyczaruj.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w wyczaruj.pl jest:

InterPIX Paweł Książkiewicz ul. Tynieckiego 2, lok. 14, 76-150 DARŁOWO.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością InterPIX Paweł Książkiewicz w zakresie wyczaruj.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach wyczaruj.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

5. Klienci mogą przeglądać wyczaruj.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w wyczaruj.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.

7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

9. W przypadku uzyskania przez InterPIX Paweł Książkiewicz wiadomości o korzystaniu przez Klienta z wyczaruj.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, InterPIX Paweł Książkiewicz może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.   

10. InterPIX Paweł Książkiewicz zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy InterPIX Paweł Książkiewicz zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez InterPIX Paweł Książkiewicz danych osobowych innemu niż InterPIX Paweł Książkiewicz administratorowi danych.

11. InterPIX Paweł Książkiewicz zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. InterPIX Paweł Książkiewicz zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. InterPIX Paweł Książkiewicz może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec InterPIX Paweł Książkiewicz lub też gdy InterPIX Paweł Książkiewicz uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w wyczaruj.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

12. InterPIX Paweł Książkiewicz wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

13. InterPIX Paweł Książkiewicz stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z wyczaruj.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z wyczaruj.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.


ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
InterPIX Paweł Książkiewicz
ul. Tynieckiego 2, lok. 14
76-150 DARŁOWO

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

InterPIX Paweł Książkiewicz
ul. Tynieckiego 2, lok.14
76-150 DARŁOWO


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

Wysyłka:
Inpost
Paczkomaty 24/7
Kurier
13,50 zł
14,00 zł
Zredukuj koszt wysyłki:
Zakupy na 200zł lub więcej:
0 zł 13,50 zł
14,00 zł 0 zł
Zamówienia są wysyłane do 3 dni roboczych.